Onze gemeente

De Vrije Baptisten Gemeente Nehemia is een groep van enthousiaste Christenen die in Dokkum en omstreken wonen. Als gemeente willen we de Schepper van hemel en aarde navolgen in woord en daad, met de Bijbel als leidraad en norm.

Als gemeente willen we God grootmaken, verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomt. Onder leiding van de Heilige Geest willen we Jezus Christus navolgen in woord en daad naar Bijbelse normen. (Ef.1:12)

Als gemeente willen we groeien in diepgang van ons geloof, door verkondiging van het woord en door leden en gasten toe te rusten in het dienen van elkaar. Dit zal de gemeente ook in de breedte doen groeien. (Ef.4:11-16)

Onze opdracht is van het evangelie getuigen en mensen helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden. Hierbij willen we ons richten op de tijd en cultuur waarin wij leven en zo de samenleving om ons heen dienen. (Matt.28:19-20)

Omdat het begrip groei bij ons dus een centrale plaats in neemt, is de VBG Nehemia een zorgzame gemeente, waarin we de liefde van Jezus merkbaar/tastbaar proberen te maken.

U bent van harte uitgenodigd om eens een samenkomst bij te wonen. Kom gauw eens langs!

 

 

 

 

Identiteit

Onze naam is ontleend aan de profeet Nehemia. Met deze naam willen wij tot uitdrukking brengen dat naast het volbrachte werk van Jezus Christus ook de aspecten terug te vinden zijn, welke in zowel het boek als de persoon Nehemia naar voren komen, zoals eerbied voor God, respect voor Zijn Woord, gebed, meebouwen, vertrouwen, onderwijs en verwachting. Hieronder leest u meer over de verschillende aspecten van ons geloof met verwijzing naar de bijbehorende bijbelgedeelten.

God

God is geest; Hij is eeuwig, alomtegenwoordig en alwetend. Zijn wezen is te omschrijven als leven, liefde, licht, heiligheid en rechtvaardigheid. Hij bestaat uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, die volmaakt één zijn. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Hij heeft ons lief en wil dat wij Hem en elkaar liefhebben. God behoudt mensen door het volbrachte werk van Jezus Christus. Op grond hiervan wordt Hij hun Vader genoemd en is het mogelijk een relatie met Hem te hebben. Geloof komt niet uit onszelf, het is een gave van God. Geen enkele menselijke inbreng heeft invloed op ons behoud. God wil onze heiliging en roept de gelovige op recht te doen, trouw te zijn en nederig te wandelen met Hem. Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Hij belooft ons een nieuwe hemel en aarde, waar gerechtigheid zal zijn.

Zie ook: Joh.4:24; 5:26, Jes.40:28, Mt.28:19, Joh.10:30;14:10, Gen.1:1, Joh. 16:27, Mt.22:37-39, 1Joh.4:7-10, Joh.1:12; 3:16, Ef.2:8-9, Rom.3:24+28, 1Thes.4:1-3, Micha 6:8 Ef.4:1-2, 2Petr.3:9,13

Jezus Christus

Als God bestond Hij al eeuwig; Hij is van hetzelfde wezen als de Vader. Hij kwam als mens, als de eniggeboren Zoon van God naar de aarde. Hij heeft gedurende heel Zijn leven geen enkele zonde gedaan. Hij heeft ervoor gekozen om aan een kruis te lijden en te sterven, om zo plaatsvervangend de straf te dragen die de mens toekwam vanwege zijn/haar zonde. Na drie dagen is Jezus opgestaan uit de dood en naar de hemel gegaan. Als Heer en hoofd van Zijn gemeente verricht Hij nu de dienst in de hemel: Hij bidt en pleit voor de gelovigen en bereidt hun het vaderhuis. Hij zal terugkomen om de gestorven en levende christenen op te halen naar de hemel, waar Hij hen beoordeelt naar hun vrucht. Daarna komt Hij naar de aarde om Israël te bevrijden en de levenden te oordelen. Nadat Hij duizend jaar als Koning vanuit Jeruzalem over de wereld geregeerd heeft, zal Hij de doden oordelen. Hij heeft de gelovigen de opdracht gegeven elkaar lief te hebben, Zijn geboden te doen en alle volken tot Zijn discipelen te maken.

Zie ook: Joh.1:1-3s, Joh.1:18, Hebr.4:14-15, Jes.53:5-6, Joh.10:17,18, 1Cor.15:3,4, Ef.1:20-23, Rom.8:34, Joh.14:1-3, 1Thes.4:16-17, 2Cor.5:10, Joh.5:22-29, Opb.19:11–20:6, Opb.20:11-15, Joh.13:34-35; 4:15,21; 15:9,10, Mt.28:19

De Heilige Geest

De Heilige Geest is de derde Persoon van de drie-enig God en dus ook waarachtig God. Hij heeft dezelfde eigenschappen als God de Vader en God de Zoon, zoals eeuwigheid, alwetendheid en alomtegenwoordigheid. Hij overtuigt de mens van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij is op de Pinksterdag naar de aarde gekomen als Trooster en als Geest van de waarheid. Bij de wedergeboorte wordt de mens eenmalig gedoopt met de Heilige Geest en door Hem gevoegd in het lichaam, de universele gemeente. God roept ons op vervuld te worden met de Geest, dit vindt plaats door toewijding aan Hem. Anderzijds kan de Geest bedroefd of zelfs uitgedoofd worden, als de gelovige in zonde volhardt. De Geest woont tot in eeuwigheid in de gelovige en wijst de gelovige de weg tot de volle waarheid. Naarmate de gelovige groeit naar volwassen geloof, zal meer van de vrucht van de Geest zichtbaar worden in zijn/haar leven. Daarnaast deelt de Geest (naar Zijn wil) gaven uit aan de gelovigen tot opbouw van de gemeente. De Heilige Geest verheerlijkt altijd Jezus en de Vader; Hij werkt nooit tegen de Bijbel in en maakt ons Gods Woord duidelijk.

Zie ook: Hebr.9:14, 1Cor.2:10-13, Ps.139:7, Joh.16:7-8,13-15; 15:26, Ha.2:38, Joh.7:39, Ef.1:13, Rom.8:9,14-16, Ef.5:17-18, Ef.4:30, 1Thess.5:19, Joh.14:16,26, Gal.5:22-24, Joh.15:5-8, 1Cor.12:7,11, Joh. 16:13-15, 2Petr.1:20-21

De Schrift / de Bijbel

De Bijbel is het geïnspireerde woord van God. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van God gesproken. De Schrift is niet uit de wil van mensen voortgekomen en geschreven. Daarom is zij onfeilbaar, foutloos en waar in alles wat zij leert. Daar de Schrift door de Heilige Geest is geschreven, is deze alleen door geestelijke mensen te begrijpen. God openbaart Zijn wil door de Bijbel. Het centrale thema, dat als een rode draad door heel de Bijbel heen loopt, is Gods genade door Jezus Christus voor de zondige mens. De Bijbel is de enige objectieve bron van kennis over God, de mens, zijn verlossing en eeuwige bestemming. Gods woord is nuttig om mee te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, en op te voeden in de gerechtigheid. Daardoor wordt de gelovige volkomen toegerust en is hij/zij in staat God te dienen.

Zie ook: 2Tim.3:16, 2Petr.1:20-21, Joh.17:17, Ps.119:9,105, 1Cor.2:13-14, Luc.24:44-47, Opb.22:18-19, 2Tim.3:17

De gemeente

De gemeente bestaat uit mensen, die geloven in Jezus Christus. De Bijbel onderscheidt de universele gemeente (alle wedergeboren mensen tezamen) en de plaatselijke gemeente (een plaatsgebonden groep van belijdende christenen). De bijbel gebruikt verschillende beelden voor de gemeente: zij is het huis van de levende God, een pijler en fundament van de waarheid. Zij wordt ook het lichaam van Jezus Christus genoemd, waarvan Hij zelf het hoofd is. Hij is het die aan de gemeente toevoegt en haar bouwt. De Heilige Geest wijst oudsten aan tot opzieners over de gemeente om haar te dienen en te leiden. Dezen worden herkend en aangesteld. God draagt de gemeente op om regelmatig samen te komen voor lofprijzing, aanbidding, gebed en het ontvangen van onderwijs uit Zijn woord. Ook onderhoudt zij de twee instellingen die de Heer aan Zijn gemeente heeft gegeven: doop en avondmaal. Zij heeft als koninklijk priesterschap de taak het evangelie, de grote daden van God en Zijn veelkleurige wijsheid bekend te maken aan de mensen en de geestelijke machten. Onze gemeente is als organisme opgedeeld in kringen om het gemeenschapsleven en de onderlinge zorg te bevorderen.

Zie ook: Col.1:2, Mt.16:18;18:17, 1Cor.1:2, 1Tim.3:15, 1Petr.2:5, Ef.1:22-23, Hand.2:47b, Hand.20:28, 1Petr.5:1-3, 1Tim.5:17, Hebr.10:25, Hand.2:42, Matth.28:19, Luc.22:19-20, Ef. 3:10, 1Petr.2:5,9, Hand.2:46 ,1Petr.4:10

De mens

De mens is geschapen naar Gods beeld, om te leven tot Zijn eer. De mens koos ervoor een eigen weg te gaan. Het zijn de zonden die scheiding brengen tussen God en de mens. Ieder mens die niet tot geloof komt, is verloren en zal voor eeuwig gescheiden zijn van God. Indien een mens zijn/haar zonden belijdt, dan zal Jezus die vergeven en Zijn bloed zal hem/haar reinigen van alle ongerechtigheid. Bij de wedergeboorte wordt de mens een nieuwe schepping en is daarmee een tempel van de Heilige Geest. Elke gelovige heeft een rechtstreekse relatie met God en wordt opgeroepen tot discipelschap en het navolgen van Jezus. Dit wordt zichtbaar in een dagelijkse wandel met God.

Zie ook: Gen.1:26-27, Jes.43:7; 53:6, Jes.59:2, Rom. 3:23-25, Joh.3:16-18, Ef.2:1-3,11-12, 1Joh.1:9, 2Cor.5:17, 1Cor.6:19, Joh.14:21,23, Luc.9:23, 1Joh.2:3-6, 1Petr.1:15; 2:21, 2Petr.3:11

Doop

De gelovige behoort na zijn/haar bekering de waterdoop te ondergaan. De doop vindt plaats door onderdompeling, na een persoonlijk getuigenis. Het is een getuigenis van een goed geweten van de gelovige tot God, mensen en de geestelijke machten. De doop symboliseert het met Jezus begraven worden in de dood en met Hem opstaan om in een nieuw leven met Hem te wandelen. De gelovige die de doop ondergaat voegt zich in de gemeente om onderwijs te ontvangen dat leidt tot discipelschap.

Zie ook: Mt.28:19, Hand.2:38, 1Petr.3:21, Rom.6:3-4, Col.2:11-12, Hand.2:41-42, Hand.5:13-14, Mt.28:19

Avondmaal

Het avondmaal is een gedachtenismaaltijd die verwijst naar het lijden, de kruisdood en het volbrachte werk van Jezus Christus. Ieder die deelneemt, verkondigt daarmee persoonlijk geloof in Christus’ plaatsvervangend sterven. De maaltijd wordt regelmatig gevierd met brood en wijn. Het beeldt ook de eenheid uit van Gods kinderen als het lichaam van Christus. Het is een open maaltijd, d.w.z. iedere gelovige mag op grond van zijn/haar getuigenis deelnemen. Een ieder behoort zichzelf te onderzoeken voordat het brood wordt gegeten en de wijn wordt gedronken.

Zie ook: Luc.22:19-20, 1Cor.11:23-29, Hand.2:42; 20:7, 1Cor.10:16-17, Rom.10:9-10, 1Cor.11:27-28

 

Baptisten

Wat zijn de kenmerkende geloofspunten van het baptisme?

  • Baptisten onderstrepen de noodzaak van een persoonlijke bekering en keuze voor Jezus Christus als Heiland.
  • Baptisten belijden de doop door onderdompeling voor allen die bewust tot geloof gekomen zijn, Christus van harte liefhebben en Hem praktisch willen navolgen in het dagelijkse leven.
  • Baptisten willen zich in geloof, leer en leven richten naar de Bijbel als het betrouwbare Woord van God.
  • Baptisten belijden de noodzaak van een plaatselijke gemeente, die zelfstandig is en bestaat uit bekeerde gelovigen.
  • Baptisten staan voor vrijheid van godsdienst, zonder inmenging van Staat en overheden.

 Hoe is het Nederlandse Baptisme ontstaan?

In mei 1845 stichtte Johannes Elias Feisser de eerste Nederlandse baptistengemeente te Gasselternijeveen. Als predikant benadrukte hij dat de kerk een lichaam van wedergeboren gelovigen moest zijn. Ook raakte hij gaandeweg overtuigd van de geloofsdoop. In het najaar van 1843 werd hij daarom uit zijn ambt gezet. Enkele maanden daarna kwam hij in contact met Johan Gerhard Oncken, die in Hamburg de eerste Duitse baptistengemeente had gesticht. Oncken was in zijn jeugd in Engeland in aanraking gekomen met het Engelse baptisme, dat in de 17e eeuw was ontstaan door contacten in Amsterdam tussen Engelse vluchtelingen en Nederlandse doopsgezinden. Enkele bekende Engelse baptisten zijn John Bunyan, William Carey en Charles Haddon Spurgeon. Feisser liet zich door Oncken dopen, waarna meerderen zijn voorbeeld navolgden. Zij traden uit de kerk en voegden zich bij de kleine gemeenschap.

 

Christenen

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16 (NBV))

Zing een lied voor de Heer: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. (Jesaja 12:5 (NBV))

Christenen geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is. En dat Hij voor de zonden van alle mensen is gestorven aan het kruis. Ook geloven zij dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan en daarmee de dood heeft overwonnen. Daardoor is iedereen die in Hem gelooft behouden.

 

Erediensten

Iedere zondagochtend om 9.30 uur komen wij als gemeente bij elkaar in de eredienst , om samen de Heer groot te maken. Dit doen wij door samen liederen te zingen (voornamelijk uit Opwekking en met de teksten geprojecteerd) en door de woordverkondiging door onze voorganger of een gastspreker. De dienst wordt geopend door één van de oudsten die ook de belangrijkste mededelingen doorgeeft.

Tijdens de dienst is er altijd ruimte voor persoonlijk gebed (aanbidding) en ook is er de mogelijkheid een getuigenis te geven. Voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan is er speciale aandacht voor hen bijv. door middel van een lied of sketch. Na de dienst is er de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten. Ook is er een nazorgteam aanwezig bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.

Iedere eerste zondag van de maand wordt het avondmaal gevierd. Dit is in onze gemeente een open maaltijd, dat wil zeggen: ieder kind van God die getuigt dat Jezus Christus zijn Heiland en Verlosser is, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd.

Bijzonder diensten 

Ongeveer één keer per maand houden wij (meestal op de zondagavond) een bijzondere dienst. Het bijzondere aan deze diensten is dat ze meer toegespitst zijn op één onderdeel van onze geloofsbeleving.

Zo zijn er:

Praisediensten: in deze diensten ligt het accent op het samen zingen en getuigen van ons geloof.

Themadiensten: waarvan het doel is op een laagdrempelige manier mensen de Here God en ons te laten ontmoeten

Get the Point - jeugddiensten: deze diensten bevatten een radicale boodschap speciaal voor jongeren.

In de kalender aan de rechterzijde kunt u per datum zien welke diensten er zijn en wie er voorgaat.