ANBI gegevens

1] Naam instelling : Vrije Baptisten Gemeente Nehemia (VBG Nehemia)

2] RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is: 8055.02.208

3] Naam : VBG Nehemia
Adres : Zaagmolenstraat 2
Postcode : 9101 AJ
Woonplaats : Dokkum
Telefoon : 0519-221215
E-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website : www.nehemiadokkum.nl

4] Doelstelling
De gemeente stelt zich ten doel:
a.
God te verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomt.
b. Toerusting en opbouw; door woordverkondiging, door de leden te leren om te onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft (Matteüs 28:18-20) en door de leden toe te rusten tot discipelschap en dienstbetoon (Efeziërs 4:1-16).
c. Evangelisatie en zending; door verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, de enige Weg tot behoud voor alle mensen (Marcus 16:15,16; Handelingen 1:8; 4:12).

5] Beleidsplan
a. De gemeente tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: het samenkomen in diensten. Lofprijzing, aanbidding, gebed, offerande, getuigenis en onderwijs door prediking kunnen onderdeel uitmaken van de diensten.
b. het onderhouden van de twee instellingen die de Heer aan de gemeente heeft gegeven: de doop door onderdompeling en de maaltijd van de Heer. Voorwaarde voor beide is persoonlijk geloof.
c.
het houden van overige samenkomsten, zoals bijbelstudies voor jeugd en volwassenen, bidstonden, zondagsschool en dergelijke.
d.
het indelen van de gemeente in kringen welke dienen tot gemeenschap, gebed en onderwijs.
e.
het aanbieden van pastorale zorg.
f. het organiseren en opzetten van diaconale werkzaamheden.
g.
het organiseren en opzetten van speciale acties welke één of meerdere doelen dienen.
h. het, indien nodig, uitoefenen van tucht.
i.
andere passende middelen, die hiertoe kunnen bijdragen.

6] Bestuurssamenstelling
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, de voorganger van de gemeente maakt deel uit van deze oudstenraad. Onder verantwoordelijkheid van de oudstenraad worden de verschillende taakgroepen geleidt door taakgroepleiders en teamleiders.

7] Beloningsbeleid
De gemeente heeft een voorganger in dienst op basis van een vast contract. Tevens zijn in dienst van de gemeente een parttime jeugdwerker en een parttime penningmeester. Verdere werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.

8] Activiteiten
a. het houden van samenkomsten op de zondagochtend (met een kindernevendienst)
b. het regelmatig houden van themadiensten op (veelal) de zondagavond
c. bijbelstudies
d. huiskringen
e. gebedsavonden

9] Financiële verantwoording

  begroting realisatie realisatie realisatie
  2017 2016 2015 2014
         
baten        
         
Bijdragen gemeenteleden 145.500 140.358 131.099 150.561
Subsidies en overige bijdragen van derden 7.500 7.529 8.917 10.242
Totaal baten 153.000 147.887 140.016 160.803
         
lasten        
         
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 88.400 75.126 41.076 73.156
Bestedingen kerkdiensten, zondagschool- en jeugdwerk 8.000 8.750 10.249 11.420
Zending en evangelisatie 15.000 10.325 11.936 12.967
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. groot onderhoud) 17.500 45.027 15.574 16.844
Lasten financiering 17.900 19.180 23.010 25.270
Lasten algemeen en beheer 18.000 18.368 16.410 13.675
         
Totaal lasten 164.800 176.776 118.255 153.332
Resultaat (baten - lasten) -11.800 -28.889 21.761 7.471