Zending

Maakt alle volken tot mijn discipelen.

Bij zending vindt evangelieverkondiging plaats buiten de gemeente via een zendeling. De zendingscommissie onderhoudt de contacten met de zendelingen, die door de VBG Nehemia worden ondersteund. Ook verzorgt de commissie de communicatie met de gemeente, zoekt wegen om zoveel mogelijk gemeenteleden bij het zendingswerk te betrekken en stimuleert en steunt jongeren, die zich voor langere of kortere tijd willen toewijden aan de verkondiging van het evangelie. Binnen de zendingscommissie is elk lid contactpersoon voor één of meerdere zendelingen. Via het project “zendeling van de maand” wordt elke maand weer een andere zendeling in de schijnwerper gezet. Regelmatig worden sprekers uitgenodigd, die op het zendingsveld werken of gewerkt hebben. Momenteel worden de volgende zendelingen ondersteund met een maandelijkse gift, gebed en contact:

Zending in eigen omgeving

 

Zending is gericht op niet-Nederlanders. Grote aantallen buitenlanders uit diverse landen wonen in onze stad Dokkum. Om hen te bereiken en te dienen met het Evangelie van Jezus Christus staan wij 8x per jaar op de wekelijkse markt in Dokkum met een kraam met buitenlandse christelijke lectuur en video’s in vele talen. Via de kraam kunnen belangstellenden eventueel bezoek of een persoonlijke bijbelstudie ontvangen.

Giften kunt u overmaken op gironr. 400390 t.n.v. VBG Nehemia Projecten te Dokkum, eventueel onder vermelding van de naam van de zendeling.

De zendingscommissie van de Vrije Baptisten Gemeente te Dokkum.